Kako radimo

Alati za procenu

U skladu sa našim pristupom merenja početnog stanja i ostvarenih rezultata, alati za procenu zauzimaju važno mesto u našem radu.

Naše procene i pristup zasnovan na istraživanjima daju validirane alate koji pomažu organizacijama da postignu održivost, grupama da ostvare sinergiju, pojedincima da dostignu svoj potencijal.

Hive Group je akreditovan za korišćenje Human Synergistic International metodologije.

Alati predstavljeni u nastavku su razvijani od strane HSI i Hive Group ih ima u svom portfoliju.

U nastavku se nalazi kratak opis svih alata, a mi smo tu da vam asistiramo u pronalaženju rešenja koje odgovara vašim potrebama.

Organizacioni razvoj

 • Merenje organizacione kulture (Organizational Culture Inventory®) HSI Tool

OCI pruža organizacijama vizuelni profil njihovih operativnih organizacionih kultura (Trenutna kultura) u vidu ponašanja za koja članovi organizacije veruju da su potrebna kako bi se zaposleni „uklopio i ispunio očekivanja“. Takva očekivanja grade način na koji ljudi u organizacijama pristupaju svome poslu i ulaze u interakcije jedni sa drugima. Zauzvrat, ove norme ponašanja imaju važan uticaj na sposobnost organizacije da rešava probleme, da se prilagodi promeni i da ostvaruje efektivan učinak.

Specijalna verzija OCI upitnika, OCI Idealna kultura, pruža liderima i organizacijama alat za kvantifikaciju, predviđanje i komunikaciju njihove idealne ili željene organizacione kulture. Idealna kultura predstavlja reper u odnosu na koji se trenutna kultura može upoređivati. Zajedno, ovi profili predstavljaju vizuelnu analizu razlika, cilj organizacione promene i osnovu za identifikovanje odgovarajućih poluga promene.

Pored toga što meri trenutnu kulturu, OCI meri i ključne ishode kulture: zadovoljstvo zaposlenih, nameru da se ostane u organizaciji, jasnost uloga i konflikt uloga, i percepciju kvaliteta usluga koje pruža organizacija:

 • Meri norme ponašanja i očekivanja koje imaju dokazan uticaj na učinak (pozitivan ili negativan)
 • Daje pouzdanu, validnu i istinitu meru kulture – jasno razdvajajući kulturu i klimu kao dva odvojena, ali međusobno zavisna organizaciona pojma
 • Odgovara rigoroznim akademskim i psihometrijskim standardima
 • Sastavni je deo Modela integrisanog razvoja, koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, tima i organizacije.

Timski razvoj

 • Merenje grupnih stilova (Group Style Inventory) HSI Tool

GSI pruža ostvarivanje uvida na koji način članovi tima u ovom trenutku međusobno sarađuju, kako pristupaju problemima i da li ostvaruju sinergiju. Tim učestvuje u konkretnoj simulaciji i na tom primeru dobija uvid u gore navedene parametre. Nakon rezultata i uvida, pristupa se akcionom planiranju ca ciljem razvoja timske efektivnosti.

 • Kouč simulacija i saradničko postignuće (Coach, Co-achieving) HSI Tool

Cocah je jedinstvena vežba koja ističe pretpostavke, uverenja, vrednosti i stavove koji su ključni za postizanje motivacije i visokih rezultata pojedinaca i timova. Ova simulacija omogućava učesnicima da otkriju kako da razviju orijentisanost na postignuće na radnom mestu. Nakon simulacije pristupa se akcionom planiranju sa ciljem unapređenja menadžerskih i liderskih potencijala i usmerenosti na postignuće.

Razvoj lidera i menadžera

 • Merenje liderskog uticaja (Leadership Impact) HSI Tool

LI je dizajniran za potrebe razvoja lidera sa ciljem da oni postanu svesni uticaja svojih liderskih strategija i načina na koji one utiču na učinak organizacije. Merenje obuhvata tri dimenzije:

  • Liderske strategije – procena lične mere do koje je lider spreman da ide u primeni preskriptivnih naspram restriktivnih strategija.
  • Uticaj na druge – procena mere u kojoj lider motiviše ili podstiče zaposlene da se ponašaju na konstruktivan način nasuprot defanzivnom.
  • Efektivnost lidera – procena trenutne efektivnosti lidera na osnovu ličnog i organizacionog kriterijuma

Nakon generisanja izveštaja, tokom tri individaulne sesije se radi analiza istog, kao i definisanje detaljnog plana razvoja. Alat se prirodno nadovezuje na timske simulacije jer vođe timova imaju najveći uticaj na kulturu organizacije.

 • Merenje menadžerskog uticaja (Management Impact) HSI Tool

MI pruža jedinstven sistem povratnih informacija koji menadžerima pruža uvid u to kako pristupaju svom poslu i kakav uticaj maju na ljude oko sebe.

Menadžerska zaduženja koja meri M/I
Zadaci Ljudi Lična
Upravljanje ciljevima Upravljanje odnosima među jedinicama Upravljanje integritetom
Upravljanje promenama Upravljanje timovima Upravljanje ličnim razvojem
Upravljanje problemima Upravljanje komunikacijom Upravljanje emocijama
Upravljanje rezultatima Upravljanje nagradama
Upravljanje resursima Upravljanje učenjem
Upravljanje radnim aktivnostima Upravljanje međuljudskim odnosima

Nakon generisanja izveštaja, tokom tri individaulne sesije, radi se analiza istog kao i definisanje detaljnog plana razvoja. Alat se prirodno nadovezuje na timske simulacije, jer vođe timova imaju najveći uticaj na kulturu organizacije.

Individualni razvoj

 • Intervju zasnovan na kompetencijama

je alat za procenu tokom koga intervjuer postavlja pitanja otvorenog tipa i u odgovorima kandidata prepoznaje poželjna ponašanja u relevantnim situacijama koje se vezuju za dobar učinak.

Osnovni cilj intervjua zasnovanog na kompetencijama je da predvidi buduće ponašanje kandidata na osnovu unapred definisanih kriterijuma za procenu. Koristimo bihejvioralni model intervjua koji polazi od premise da je najbolji indikator budućeg ponašanja i učinka upravo prethodno ponašanje.

Strukturiranim pristupom u postavljanju pitanja od kandidata se traži da navedu konkretne primere situacija koje imaju u svom iskustvu i da opišu svoja ponašanja u njima. Struktuiran pristup omogućava intervjueru da o svim kandidatima prikupi iste informacije i da može da ih uporedi.

 • Utvrđivanje životnog stila (Life Styles Inventory 1™) HSI Tool

LSI 1 prvi u seriji Human Synergistics alata za individualnu procenu, posebno osmišljen da pomogne u odgovaranju na suštinsko pitanje “Ko sam ja i šta me nagoni da se ponašam na način na koji se ponašam?“

Utemeljen na kombinaciji opšte priznatih psiholoških i psihometrijskih teorija, LSI 1 meri razmišljanje i stavove koji motivišu vaše ponašanje, načine na koji uspostavljate odnose sa drugima ali isto tako i kako rešavate probleme i donosite odluke.

Najveća vrednost LSI 1 upitnika leži u činjenici da nijedan drugi alat koji služi samoprocenjivanju ne otkriva i ne meri razmišljanja i ponašanja koja su prepreka da u potpunosti razvijete Vaše potencijale, kao što to čini LSI 1.

Prvi važan korak u procesu promene Vašeg ponašanja predstavlja popunjavanje LSI 1 upitnika.

 • PCM (Process Communication Model®)

PCM daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji.

Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina. Iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu i ličnim odnosima.

NASA je PCM počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

PCM vam omogućava da:

 • Prilagodite sopstveni stil sagovornicima koji imaju različite strukture ličnosti
 • Prepoznate na vreme potencijalne konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
 • Razvijete empatični odnos, poverenje i povezanost sa članovima tima
 • Razumete ponašanje drugih i da znate kako da im se obrate na način da njihove psihološke potrebe budu zadovoljene
 • Unapredite svoju komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Naučite kako da se sa sagovornikom vratite u konstruktivnu komunikaciju
 • Razvijete samosvesnost u vezi sa svojom dubinskom strukturom ličnosti

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje